Kursen behandlar modeller för kategoridata, tvåvägs och flervägs kontingenstabeller, homogenitet och oberoende, generaliserade linjära modeller för diskreta data, logistisk regression, log-linjära modeller för diskreta data och modelldiagnostik.

Kurslitteratur: Alan Agresti: Categorical Data Analysis; third edition, Wiley 2013.

Kursansvarig: Ola Hössjer.

Preliminärt schema.

Kursinnehåll: Multipel linjär regression (OLS) behandlad med utgånspunkt från nationalekonomisk teori: modellspecifikation och modellresultat. Konfidensintervall och hypotesprövning. Konsekvensanalys av de fall då de antaganden som ligger till grund för de klassiska modellerna ej är uppfyllda: Multikollinearitet, hetroskedasticitet samt autokorrelation. Något om regressionsmodeller med dummyvariabler samt modeller med tidsförskjutningar. AR(1), AR(2) och ARMA processer.

Kurslitteratur:  Andersson & Tyrcha, Notes in econometrics.

Kursansvarig: Joanna Tyrcha

Preliminärt schema

Kursen behandlar utfallsrum och händelser, sannolikhetsaxiomen, betingad sannolikhet, oberoende, stokastiska variabler i en och flera dimensioner och deras fördelningar, funktioner av stokastiska variabler, väntevärde och varians, kovarians och korrelation, stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen.

Kurslitteratur: Sven Erick Alm & Tom Britton (2008): Stokastik; sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, Liber, ISBN: 978-91-47-05351-3. Kapitel 2 och 3.

Kursansvarig: Anders Björkström.

Preliminärt schema. 

Kursen behandlar deskriptiv statistik, parameterskattning, väntevärdesriktighet och effektivitet, momentmetoden, orientering om maximum-likelihoodmetoden, intervallskattning, prövning av vanliga hypoteser vid ett och två stickprov samt vid stickprov i par, såväl med som utan normalfördelningsantagande, linjär regression, Spearman-korrelation och något om bayesiansk statistik.

Kurslitteratur: Sven Erick Alm & Tom Britton (2008): Stokastik; sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, Liber, ISBN: 978-91-47-05351-3.

Kursansvarig: Anders Björkström

Preliminärt schema.

Med stokastisk process menas en funktion som utvecklar sig i tiden på ett delvis slumpartat sätt, som t.ex. vädret, priset på en aktie eller antalet väntande patienter på en läkarmottagning. Vi undersöker några viktiga matematiska modeller för sådana funktioner, dels med hjälp av sannolikhetsteori, dels genom datorsimuleringar.

Kurslitteratur: Ross, Sheldon M: Introduction to probability models, 11 ed, Academic Press, 2014.

Kursansvarig: Kristoffer Spricer.

Preliminärt schema.

The parts of the course are the  renewal theory, regenerative processes, queuing systems, semi-Markov processes,  Brownian motion, and  stationary processes. The course includes both analysis of these and related processes and presentation of methods for their simulation.

Main teacher: Pieter Trapman.

Preliminary schedule