Kursen avser att ge kunskaper inom grundläggande sannolikhetslära och statistisk med syfte att ge en förståelse för slumpens inverkan på mätdata från experiment och undersökningar inom främst naturvetenskap. Kursen ska även ge elementära kunskaper i analys och presentation av mätdata, och i samband med det även ge en introduktion till statistikprogrammet R.

Kurslitteratur: Probability & Statistics for Engineers & Scientists, ISBN: 9781292161365

Kursansvarig: Jan-Olov Persson

Kursen behandlar modeller för kategoridata, tvåvägs och flervägs kontingenstabeller, homogenitet och oberoende, generaliserade linjära modeller för diskreta data, logistisk regression, log-linjära modeller för diskreta data och modelldiagnostik.

Kurslitteratur: Alan Agresti: Categorical Data Analysis; third edition, Wiley 2013.

Kursansvarig: Ola Hössjer.

Preliminärt schema.

Kursen behandlar sannolikhetsteorins grunder, simultana och betingade fördelningar, speciellt flerdimensionell normalfördelning, betingat väntevärde och varians, transformer samt stokastisk konvergens och gränsvärdessatser.

Kurslitteratur: "An Intermediate Course in Probability" av Allan Gut, Springer 2009.

Boken finns tillgänglig som e-bok genom universitetsbiblioteket (logga in med universitetskonto).

Kursansvariga: Chun-Biu Li.

Preliminärt schema.

Med stokastisk process menas en funktion som utvecklar sig i tiden på ett delvis slumpartat sätt, som t.ex. vädret, priset på en aktie eller antalet väntande patienter på en läkarmottagning. Vi undersöker några viktiga matematiska modeller för sådana funktioner, dels med hjälp av sannolikhetsteori, dels genom datorsimuleringar.

Kurslitteratur: Ross, Sheldon M: Introduction to probability models, 11 ed, Academic Press, 2014.

Kursansvarig: Kristoffer Spricer.

Preliminärt schema.

The parts of the course are the  renewal theory, regenerative processes, queuing systems, semi-Markov processes,  Brownian motion, and  stationary processes. The course includes both analysis of these and related processes and presentation of methods for their simulation.

Main teacher: Pieter Trapman.

Preliminary schedule