Ur kursplanen: Innehåll och mål

Ur kursplanen för UMU705, moment M003 Vektorgeometri och funktionslära för lärare 7.5 hp

Innehåll:

Momentet behandlar grundläggande trigonometri och vektorgeometri med särskild vikt vid översättningar mellan det geometriska och det algebraiska språket. Den andra delen av momentet syftar till att ge studenten vana vid att hantera elementära funktioner som polynom, exponentialfunktioner samt funktionsbegreppet i allmänhet. Kursen stärker ytterligare studentens kommunikativa förmåga och förmåga att hitta varierande formuleringar och förklaringsmodeller.

Förväntade studieresultat:

Efter att ha genomgått moment M003 förväntas studenten kunna:
• med vektorgeometriska metoder kunna lösa geometriska problem i planet och rummet,
• med algebraiska och grafiska metoder kunna beskriva de elementära funktionernas grundläggande egenskaper,
• kunna handskas med matematiska begrepp, beteckningar och metoder, så att han eller hon med mycket stor säkerhet kan lösa enkla matematiska problem och obehindrat röra sig med den grundläggande skolmatematikens språk och terminologi,
• med utgångspunkt i fördjupade kunskaper i matematik kunna sätta in den grundläggande skolmatematiken i ett vidare perspektiv.

Senast modifierad: torsdag, 25 juni 2015, 16:06