Topic outline

 • General

  Matematik I - campus - hösttermin 2015

  Hus 5, Kräftriket

  Kom ihåg att informationen på denna sida kan ändras under kursens gång.

  1. Kursens struktur

  Matematik I är indelad i två olika delkurser: Algebra (15 hp) och Analys (15 hp). Den, som studerar på halvfart, läser algebra första terminen och analys andra terminen. Som halvfartstudent behöver man därmed bara göra de moment som är kopplade till den aktuella delkursen. Den, som studerar på helfart, läser algebra och analys parallellt.

  Det arrangeras ungefär fyra föreläsningar per vecka, två i algebra och två i analys. Efter varje föreläsning ges ett handledningstillfälle där du har möjlighet att få hjälp med matematiska problem. Dagen avslutas med ett räkneövningstillfälle där lösningar till utvalda problem gås igenom.

  Om inget annat anges, undervisas algebra i regel under måndagar och torsdagar, analys i regel under tisdagar och fredagar. Detaljerat schema finns här:

  2. Examination

  Examinationsmoment är de moment som ger högskolepoäng. Den här kursen har fyra olika examinationsmoment.

  • E-tentor (9 hp) E-tentamina är korta tentamina som skrivs på dator och som testar räknefärdighet. Onsdagar ägnas åt e-tentamina under terminens första halva. (Varannan onsdag om du läser på halvfart.)
  • Seminariekurs (3 hp) Kursen pågår med ett seminarium varje vecka, där dag och tid beror av vilken seminariegrupp du hamnar i. Här utvecklas din muntliga och skriftliga färdighet. Dina matematiska texter rättas av seminarieledarna och diskuteras gemensamt.
  • Datorlaborationskurs (3 hp) Introduktion till datorlaborationerna sker i mitten på terminen, därefter kommer fyra laborationer i slutet på terminen (två för halvfartsstudenter). Denna kurs ger en introduktion till programmet Mathematica. Kursen avslutas med en tentamen i datorsal.
  • Salsskrivningar (15 hp) Kursen avslutas med två tentamina, var och en motsvarande 7.5 hp. Dessa är klassiska salsskrivningar, som examinerar innehållet i hela algebra- respektive analyskursen.

  Samtliga ovanstående moment måste godkännas innan något slutbetyg sätts (en kurs utan slutbetyg kan inte ingå i en examen). Det slutgiltiga betyget (A, B, C, D eller E) på Matematik I beror sedan endast på resultatet på salsskrivningarna.

  3. Kursmaterial

  Huvudmaterialet på kursen är kurslitteraturen. Kurslitteraturen består av två böcker som kan köpas i bokhandel (alt. på nätet), och tre kompendier som delas ut av institutionen vid uppropet eller hämtas ut från studentexpeditionen efter kursstart.

  EN - Persson & Böiers: Analys i en variabel (3:e upplagan), Studentlitteratur.
  ENÖ - Övningar till Analys i en variabel, (6:e upplagan), Studentlitteratur.
  FLER - Tamm: Flervariabelanalys.
  ALG - Bøgvad: Algebra I (2:a upplagan, 8:e tryckningen).
  LALG - Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra (4:e tryckningen).

  Kompendierna finns som pdf-filer under Resurser.

  Som hjälp till studenterna finns det föreläsningar inspelade på video. Videofilmerna är betydligt kortare än vanliga föreläsningar, men går utmärkt att använda som repetition och som ersättning för ordinarie föreläsning. Till vissa föreläsningar finns också inspelade räkneövningar där man går igenom lösningar till utvalda problem.

  Det finns sammanlagt 12 problemsamlingar på kursen, varav 6 i algebra och 6 i analys. Problemsamlingarna öppnas och stängs enligt schemat, och de går utmärkt att lösas hemifrån. Syftet med problemsamlingarna är att öva upp räknefärdigheten. Första delen av problemsamlingarna ges som förberedelse inför e-tentamina. Senare delen av dem ger bonuspoäng på salstentamina.

  Gamla tentamina är utmärkt repetition inför de skriftliga salstentamina. Gamla tentor och deras lösningar finns under sidorna Algebra - gamla tentor och Analys - gamla tentor.

  4. Omregistrering

  Reglerna för omregistrering är ändrade från och med vårterminen 2015. Läs mer om omregistreringsrutinerna här.

  5. Kontakta oss

  Matematik I är en stor kurs sett till antalet studenter. Det är många som är inblandade i kursen (föreläsare, handledare, teknisk och administrativ personal). Vi besvarar gärna frågor, men, för att underlätta, försök kontakta rätt person redan från början.

  Frågor om den matematiska teorien eller föreläsningarna
  Föreläsningar i algebra: Qimh Xantcha (qimh@math.su.se).
  Föreläsningar i analys: Martin Tamm (matamm@math.su.se).

  Frågor om matematiska problem
  Tala med handledarna under handledningen, som erbjuds efter varje föreläsning. Det finns också ett handledningsforum där du kan ställa frågor och se vad andra studenter haft problem med. Dessutom har uppgifter på WeBWorK ofta en knapp "E-mail instructor", som ger möjlighet att ställa en fråga direkt till handledarna.

  Frågor om seminariekursen
  Kontakta din seminarieledare.

  Frågor om registrering och resultatrapportering.
  Kontakta Studentexpeditionen.

  Tekniska frågor om kurssidor, WeBWorK, e-tentamina o. dyl.
  Kontakta teknisk ansvarig Björn Bergstrand (kurssidor@math.su.se).

  Övergripande frågor om kursen
  Kontakta kurskoordinator Anu Kokkarinen (anuk@math.su.se). 

  6. Repetition av matematikkunskaper inför terminsstart

  Det är viktigt att komma väl förberedd till kursen! Repetitionsuppgifter finns under Resurser.