This course is taught in Swedish.

Studiet av rättsordningens uppbyggnad skall ge inblick i rättsreglernas natur, rättens indelning samt rättskällorna: lagstiftningen, rättspraxis och den juridiska litteraturen (doktrinen). Vidare skall kursen ge kunskaper om den svenska rättens internationella beroende, inte minst vad medlemskapet i EU innebär, samt om den allmänna rättsutvecklingen. I den allmänna civilrätten studeras allmänna förmögenhetsrättsliga frågor samt kontraktsrättsliga spörsmål, särskilt köp- och avtalsrätt. Vidare studeras särskilt associationsrätt och skadeståndsrätt. I försäkringsavtalsrätten skall särskilt försäkringsbolagets och försäkringstagarens förpliktelser studeras.

Kurslitteratur: 

Ramberg, Malmströms civilrätt, upplaga 27, 2022, kapitel 1-5, 6.1-6.2, 7, 12, 14-15.
Bengtsson, Försäkringsrätt – Några huvudlinjer, upplaga 10, 2020.

Schema

Notera att självaktivering på kurssidan inte är detsamma som kursregistrering i Ladok.