Schedule

Please note that self-enrollment on the course page is not the same as course registration in Ladok.

This course is taught in Swedish.

Kursen ger en introduktion till mikro- och makroteori för blivande och verksamma aktuarier. Kursen behandlar utbud, efterfrågan och jämviktspriser samt prisregleringar. Elasticiteter. Nyttoteori och konsumentens val inklusive beslut under osäkerhet. Försäkringsefterfrågan. Företagets produktionsbeslut under perfekt konkurrens, monopol samt imperfekt konkurrens. Allmän jämvikt, effektivitet och fördelning. Skatter och offentlig konsumtion. Nationalräkenskaper. Aggregerad efterfrågan och utbud, multiplikator- och acceleratormekanismer. Penningteori och centralbankspolitik. Inflation, arbetslöshet och finanspolitik. Internationell handel, betalningbalans samt valutakurser.

Kurslitteratur: 

Begg, D.: Foundations of economics, 5th edition. McGraw-Hill 2013.

Microeconomic Analysis, Hal R Varian, ISBN 9780393957358

föreläsningsanteckningar

Schema

Notera att självaktivering på kurssidan inte är detsamma som kursregistrering i Ladok.

This course is taught in Swedish.

Studiet av rättsordningens uppbyggnad skall ge inblick i rättsreglernas natur, rättens indelning samt rättskällorna: lagstiftningen, rättspraxis och den juridiska litteraturen (doktrinen). Vidare skall kursen ge kunskaper om den svenska rättens internationella beroende, inte minst vad medlemskapet i EU innebär, samt om den allmänna rättsutvecklingen. I den allmänna civilrätten studeras allmänna förmögenhetsrättsliga frågor samt kontraktsrättsliga spörsmål, särskilt köp- och avtalsrätt. Vidare studeras särskilt associationsrätt och skadeståndsrätt. I försäkringsavtalsrätten skall särskilt försäkringsbolagets och försäkringstagarens förpliktelser studeras.

Kurslitteratur: 

Ramberg, Malmströms civilrätt, upplaga 27, 2022, kapitel 1-5, 6.1-6.2, 7, 12, 14-15.
Bengtsson, Försäkringsrätt – Några huvudlinjer, upplaga 10, 2020.

Schema

Notera att självaktivering på kurssidan inte är detsamma som kursregistrering i Ladok.

Schema

Notera att självaktivering på kurssidan inte är detsamma som kursregistrering i Ladok.

This course is taught in English.

The course aims at introducing the fundamental concepts in information theory, their relationship and their contemporary applications in statistics, machine learning, time series analysis, dynamical system, physics, etc. Topics that will be covered in the course include basic concepts of information theory, entropy rates of stochastic process, differential entropy, information flow & causal detection, statistical learning, rate distortion theory, information bottleneck, multivariate dependence and multi-information, etc. 

Course literature: 
A few chapters of the book, “Elements of Information Theory”, 2nd Ed. by Cover & Thomas, Wiley 2006, will be used to cover some fundamental concepts in information theory. Contemporary topics will be discussed in terms of j
ournal papers.
Schedule

Please note that self-enrollment on the course page is not the same as course registration in Ladok.

This course is taught in English

This course introduces basic as well as modern concepts of statistical learning in terms of artificial neural networks (deep learning), with applications in statistical data analysis. Topics treated include feedforward networks, regularization and optimization of networks with many layers, convolutional networks, recurrent networks and validation methods. The course also includes some of the following modern topics; autoencoders, representation learning, deep generative methods, and information theoretic concepts of deep learning.


Class Schedule


Please note that self-enrollment on the course page is not the same as course registration in Ladok.